fredag 19 mars 2010

fortsättning....mellan LM verket och mig

som tidigare, läs nedersta mailet först.

(mitt svar till Lm-verket)
En bra biverkningsrapportering utgör därför ett viktigt komplement till den kunskap om biverkningar som fanns när vaccinet godkändes och började användas och har stor betydelse för att klargöra dess riskprofil. (ur Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 8 januari 2010)
Flatulens är en inrapporterad biverkan som skrivs i offentlig rapport, en annan inrapporterad biverkan är flera månaders allergiska besvär och den rapporteras INTE!!!!
Kan det bli TYDLIGARE?
Anledning till att mina rapporter kommer från mig och inte från min läkare är att jag är snabb! Trodde i min enfald att det var angeläget med snar rapportering. Då Pandemrix är ett nytt vaccin och ej grundligt testat så tänkte jag att min reaktion var viktig för er att känna till om. Hade jag själv fått information om att pollen- och pälsdjursallergi! kunde göra att man reagerade på det sätt som jag gjorde efter vaccination hade jag ALDRIG tagit vaccinet.
Min allergolog frågade om det fanns rapport till LM-verket ang. mitt fall när jag remitterades till honom. Svar ja! Annars hade han rapporterat, givetvis.
(Just detta finns tom ant i journal, hörde honom diktera, han dikterade under besöket)
Marie Almquist
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Szirmai Maria [mailto:Maria.Szirmai@mpa.se]
Skickat: den 19 mars 2010 16:01
Till: Överåsgatan 3
Kopia: Registrator; Aust-Kettis Agneta
Ämne: SV: IHS 2911:2010/505480 VB: uppföljning biverkan Pandemrix

Hej,

Beklagar att du inte är nöjd med de svar du hittills fått från oss. Jag blir osäker på om vi har lyckats förmedla vad Läkemedelsverkets uppgift är avseende biverkningsrapportering för läkemedel. Se bifogad länk för ytterligare information.

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Vanliga-fragor-och-svar/

Läkemedelsverket använder rapporterna för statistik, forskning samt vetenskapligt utvärdera uppgifter om biverkningar av läkemedel. I korthet är syftet med biverkningsrapporteringssystemet att kunna följa upp hur läkemedlen fungerar när de används i klinisk praxis. Innan ett läkemedel godkänns genomförs studier av olika slag för att försöka fastställa vilken effekt/säkerhetsprofil produkten har. Efter godkännandet – när det används – är ett av verktygen att sjukvården ska rapportera om de misstänker att ett läkemedel har biverkningar. Man ska inte rapportera alla biverkningar utan bara vissa. Se bifogad länk för ytterligare information.

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Rapportera-biverkningar/

Sedan en tid tillbaks är det också möjligt för konsumenter att skicka in egna rapporter om biverkningar.

Ny information som vi får via biverkningsrapporteringen bedöms kontinuerligt och vid behov går vi ut med rekommendationer/förtydliganden utifrån det rådande kunskapsläget. Vi försöker att regelbundet informera om vad vi ser som en följd av de biverkningsrapporter vi får in. Arbetet bedrivs både på nationell nivå och på Europanivå. Det pågår ett omfattande informationsutbyte medlemsländerna emellan. När det gäller vaccineringen mot den nya influensan kommer det dessutom att genomföras specifika studier för att erhålla ytterligare kunskaper om vissa specifika frågeställningar.

Det är viktigt att ställa alla typer av rapporter om biverkningar i relation till hur många som exponerats, i detta fall hur många som har vaccinerats. En annan viktig aspekt är patientens tillstånd när vaccineringen äger rum, om den har underliggande allvarliga sjukdomar, om den har annan pågående behandling, om den har haft symtom av olika slag som kan ha betydelse för hur man reagerar, t ex kända allergier. Dessa och flera andra faktorer bör man ta hänsyn till i det enskilda fallet. När det gäller dig och dina besvär kan jag inte annat än att återigen hänvisa till din vårdgivare för att du ska fortsatt hjälp. De bör ha helhetsbilden på individnivå – vi arbetar för att få en bild av säkerhetsfrågorna på gruppnivå.

Beklagar återigen att du inte upplever att vi tagit dina besvär på allvar. Jag kan dock försäkra dig om att vi har beaktat dina uppgifter i vårt arbete med uppföljning av vaccinet mot den nya influensan.

Med vänliga hälsningar

Maria Szirmai


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar