onsdag 30 november 2011

Verkligheten som både Staten och Media mörkar!

Nedan en skrivelse som medlemmar i vårt nätverk författat och sedan skickat till myndigheter, sjukvård och media. Responsen på skrivelsen är i princip obefintlig. Vissa lokala medier har uppmärksammat vår anmälan till Socialstyrelsen och genom det upptäckt skrivelsen. Men i övrigt är det mycket mörkt, svart som natten faktiskt...

Pandemrix och dess biverkningar - Verkligheten baserat på de drabbades egna erfarenheter

Det har väl säkert inte undgått någon att massvaccinationen med Pandemrix medfört biverkningar och att många barn och ungdomar drabbats av narkolepsi. I FASS beskrivs det som ”ett långvarigt tillstånd som ger stor trötthet dagtid…” Är inte narkolepsi en livslång sjukdom? Det man inte pratar högt om, är att många människor har drabbats av svåra biverkningar förutom narkolepsi efter vaccinationen.

Nu ska man därför enligt FASS vara särskilt försiktig med Pandemrix ”om man är under 20 år då vaccination kanske inte rekommenderas” Även allergiker uppmanas vara särskilt försiktiga. Numera ska du tala om för din läkare om du är/ misstänker eller planerar bli gravid eftersom du ”bör diskutera med din läkare om du KAN få Pandemrix”. Det står att läsa på FASS och bipacksedeln för läkemedlet.

Vi som drabbats vet ju hur enormt mycket bevis som krävs för att symptomen över huvud taget ska hamna på bipacksedeln. Varför bör gravida vara försiktiga nu? Har man erkänt att kvinnor faktiskt fått missfall p.g.a. vaccinet? Om man idag försöker minnas hur det lät för två år sedan, så var det JUST dessa grupper barn och gravida som så fort som möjligt skulle vaccineras? Bekymret var att få fram själva läkemedlet.

Det är oerhört förvånande att inte media har uppmärksammat dessa ändringar som i efterhand gjorts i Pandemrix bipacksedel. Det borde säga en hel del om den verklighet som myndigheterna in i det längsta försöker mörka, bl.a. från Läkemedelsverkets sida.

Ganska enkelt kan man tolka med facit i hand. De som tillhörde riskgrupperna 2009 för svininfluensan (d v s de som i första hand fått vaccinet) är numera år 2011 i riskgruppen för att få allvarliga biverkningar av Pandemrix. Idag ska dessa riskgrupper ej ta läkemedlet enligt dagens bipacksedel. En lekmans tolkning av detta är att det blev tydligt i dessa grupper, därför att så många av dem faktiskt fick sprutan. Kanske har läkemedelsverket varit lite mer lyhörda på biverkningar hos barn trots allt. Om de från myndigheternas sida skulle vara ärliga nog att erkänna hur det verkligen förhåller sig så skulle bilden bli en annan. Det skulle visa sig att det också finns en stor grupp individer, t o m större grupp än de som drabbats av Narkolepsi, som drabbats oerhört hårt av andra biverkningar. En del har fått diagnos, vård och ersättning men flertalet står utan diagnos och vård!

2009-2010 Massvaccination, rapportering av biverkningar och det som hände sen-som
inte skulle kunna hända.

Visst pågick debatten om det var farligt eller inte men Läkemedelsverket och sjukvården såg inga hinder eller möjliga risker då. Dessutom lovades från myndigheters sida att vara alldeles extra uppmärksamma på inrapporterade biverkningar. Det skulle vara än mer viktigt att rapportera in biverkningar som gällde barn och neurologiska biverkningar. (D v s om det nu skulle vara så att det överhuvudtaget blev några.)
Läkemedelsverket gick ut på sin hemsida med att uppmana både privatpersoner och vårdpersonal att generöst inrapportera eventuella oönskade effekter. Minsta misstanke om eventuella samband likaså. En noggrann uppföljning och särskilt register med batch-nummer mm skulle upprättas. De individer som hade oturen att drabbas av allvarliga biverkningar kan vittna om att detta system havererade totalt.

Under bara de första månaderna under perioden inrapporterades det in 769 fall med neurologiska reaktioner som inte innefattade narkolepsi. Det finns ett stort mörkertal då många drabbade inte finns med i första framställningen, då läkarna även gjort inrapporteringar efter den tiden. Trots att det till antalet är fler som drabbats av andra allvarliga kroniska biverkningar verkar det som att Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lyckats mörka detta. Vill poängtera att det verkligen INTE handlar om några ”enklare” symptom som feber och ont i stickarmen ett par dagar efteråt.

När man läser FASS slås man av att det än idag inte framgår att de allvarliga reaktionerna, (som tyvärr inte verkar vara alltför ovanliga), faktiskt inte är av övergående art. Däremot står det att biverkningarna som t ex huvudvärk, trötthet, muskel-ledvärk, stickningar, domningar, yrsel, allmän sjukdomskänsla ”försvinner vanligen inom 1-2 dagar utan behandling. Om de kvarstår, kontakta din läkare. Med” Mycket sällsynta t ex neurologiska störningar uppmanas patienten också att omedelbart kontakta läkare.

Många individer, olika åldrar, riskgrupp eller inte, geografiskt utspritt har drabbats. En del har blivit trodda av vården och Läkemedelsförsäkringen många andra inte. Vissa har fått kämpa med att ens få till en inrapportering till läkemedelsverket via vården. Det har varit av stor vikt att inte anmäla själv då det inte läggs lika stor vikt vid anmälningar från privatpersoner hos Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har vidare inte visat något intresse för uppföljning, då drabbade personer rapporterat in igen för att påtala att de fortfarande har samma symptom och fått till svar att man inte står för behandling utan hänvisats till vårdcentralen! Inte i enlighet med det som sades innan kampanjen påbörjades direkt!

Eftersom vården står helt handfallna och inte kan erbjuda vare sig diagnos eller behandling har många drabbade trots detta vänt sig till Läkemedelsverket igen. Vågar påstå att de flesta som vädjat om hjälp inte ens bemötts med ett svar från Läkemedelsverket. Patienterna hänvisas runt i en evig cirkel bland primärvården-Socialstyrelsen-Läkemedelsverket-Patientnämnden -Läkemedelsförsäkringen. Det samma gäller de bitar som innefattar vården av patienten då personen skickas runt mellan olika instanser, många symptom förklaras t o m som psykiska vilket är oerhört förnedrande! Många av de som blivit sjuka var fullt friska och vid god psykisk och fysisk hälsa innan vaccinationen. Men att inte bli trodd, få vård och behandling och tvingas leva med svåra biverkningar kan knäcka vem som helst.

Adjuvansen Skvalen

Skvalen användes som immunstimulerande komponent för att få ett snabbt immunsvar. Det används INTE i USA eftersom det visat sig ge allvarliga biverkningar på lång sikt med autoimmuna reaktioner som följd. VARFÖR I HELA VÄRLDEN ANVÄNDER MAN DETTA I SVERIGE? Dessutom så lade man till Tiomersal (kvicksilver) och Tokoferol m.m. för att förstärka vaccinets immunstimulerande effekter, vilket blev till en vansinnig cocktail med förödande konsekvenser.
Egentligen kunde man alltså förutse att detta skulle ske, ändå skulle framför allt barnen och gravida, kanske t o m de med allergier och autoimmuna sjukdomar som reumatism o s v få denna spruta; helst två gånger!
Och nu står man helt handfallen och har ABSOLUT INGEN HJÄLP ATT ERBJUDA de som blivit sjuka.

När Läkemedelsverket i oktober 2011 går ut med resultatet av sin registerstudie i Stockholm och skriver att, ingen ökad risk för autoimmuna sjukdomar hos vaccinerade individer föreligger, är det svårt att tro det är sant! Man har studerat om fler i den vaccinerade populationen fått diagnos på autoimmuna sjukdomar än de som lät bli att vaccinera sig.
Svaret blir följaktligen: Nej, inte fler diagnoser. Vilket hån mot de drabbade. Det många fått höra av läkare är att det med stor sannolikhet handlar om en autoimmun reaktion men som inte går att diagnostisera! Vaccinet har triggat igång det egna immunsystemet som vänt sig mot den egna
kroppen! Som man frågar får man svar heter det ju. Problemet är ju just att man INTE KOMMIT fram till en DIAGNOS! Allt för att rädda sina skinn på bekostnad av människors svåra lidande!

Vi som var duktiga samhällsmedborgare och tog vaccinet för att stoppa
svininfluensan drog en nitlott.

Det verkar helt enkelt som om Pandemrix hos många orsakat odiagnostiserbara tillstånd som därmed också blir icke behandlingsbara och kroniska. Trots att det för individen kan innebära oförmåga att arbeta, gå i skolan, ha ett normalt socialt liv och lett till ett synligt eller osynligt handikapp i många fall, inte går att säga vad som hänt. Att en individ från att vara fullt frisk och fungerande helt plötsligt inte fungerar i vardagen efter vaccineringen är inget att ignorera. För den drabbade går det helt enkelt inte att ignorera eftersom det påverkar så många områden i livet. Dessutom tvingas många numer till mer eller mindre tung medicinering och med allt vad det innebär nu och i framtiden. Både vuxna och barn!

VI FINNS – VI TÄNKER INTE HÅLLA TYST

Vi är en grupp människor som fått bestående biverkningar efter Pandemrix. Vi finns i alla
åldersgrupper och i hela landet, och som hittat varandra tackvare en blogg som heter Livet efter
sprutan. Detta har även resulterat i en sluten grupp på Facebook för drabbade med samma namn. Många medlemmar har mycket liknande reaktioner och symptom. Vissa har fått diagnoser som Narkolepsi, Hypersomni, ALS, ME/CFS diagnoser, Guillain-Barrés-syndrom, förvärrad reumatism men även många med Odiagnostiserade tillstånd, MS-liknande symptom men ingen MS-diagnos, Svåra allergiska pågående reaktioner, förvärrad allergi. Cirkulationsrubbningar. Blåsor/Sår i munnen, hormonrubbningar, svår nervsmärta, neurologiska symtom. Stelhet, förlamande trötthet/matthet, konstant eller växlande influensakänsla i kroppen, Oförklarliga temperaturökningar, svåra kroniska smärtor, ansiktsförlamning, krampkänsla, en onormalt snabb fysisk och mental trötthet, synrubbningar, och andra ögonsymptom, känselrubbningar, yrsel, balanssvårigheter, huvudvärk, tryck i bröstet/svårt att andas utan att ha astma. Illamående, svagheter/domningar i armar, ben och händer, motoriska störningar, oförmåga att gå, oförmåga att prata.

Enligt läkemedelsförsäkringen är det så här: ”För att en läkemedelsskada ska anses föreligga är det inte tillräckligt att skadan kan ha orsakats av läkemedel, utan denna orsak ska vara mer sannolik än någon annan tänkbar förklaring.” De personer som haft turen att få en godkänd skada har på sin höjd blivit erbjuden 10 000-15 000 kr i ersättning för en troligtvis livslång sjukdom eller skada! Självklart vill de drabbade ha medicinsk hjälp och chans att bli frisk och få tillbaka sitt liv som det var innan vaccineringen hellre än denna ersättning! Formuleringen av villkoren talar väl sitt tydliga språk. Hur lätt är det att bevisa förhållandet även om de drabbade tveklöst vet vad som orsakat symptomen?! Att man som drabbad känner sig liten och maktlös i detta är kanske inte så svårt att förstå. Lägg där till alla dem som inte blir trodda av sjukvården, då man inte kan hitta felet och heller inte ge diagnos.

Vidare borde även de som tillhörde riskgruppen 2009 men som haft turen att inte drabbats av
biverkningar vara rasande med tanke på vilken RISK de faktiskt blev utsatta för. Tänk alla föräldrar som inte vågade annat än att göra som myndigheterna i det närmaste krävde! Och utsatte det käraste de har för en otrolig risk, både födda och tydligen även ofödda barn. Förstår att det är lättare att skaka av sig detta om man nu faktiskt inte drabbats men egentligen borde alla föräldrar och medborgare känna sig enormt svikna och reagera! Hur ska man kunna lita på deras rekommendationer i framtiden?

Det är hög tid att på allvar ta upp detta ämne till debatt! I den bästa av världar hade Läkemedelsverket vänt på det hela och kört med öppna kort från myndigheternas sida istället? Om man vänder på steken kan man ju istället gå ut till allmänheten med en lista på en rad symptom som man trots allt vet många fått av vaccinet och uppmana vaccinerade individer att reflektera över om det är något de drabbats
av i samband med vaccinationen men inte själva satt i samband! DÅ skulle man få rättvis statistik! Istället för att hitta orsaken och behandling läggs energin och resurserna på att mörka så mycket det går! Vi som är drabbade är bara toppen av ett isberg, det är det ingen tvekan om. Livet kommer kanske för många att aldrig att bli sig likt igen på grund av detta.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har orsakat detta lidande och tar inte
sitt ansvar!

Vi vänder oss nu till Er då vi anser att detta måste tas på allvar och inte gömmas undan. Svenska folket har rätt att bli medvetna om vad vi blivit utsatta för. Det kommer troligen visa sig vilket dåligt experiment detta var i framtiden. Kunskapen och insikten om hur det förhåller sig borde vara av stort allmänintresse. Vi har ju inte resurser att driva detta ensamma, varken ekonomiska eller personliga. Vi är trots allt sjuka som kämpat
envist i två år snart, inte bara med att få igång debatten, utan även rätt till behandling och vård, rätt till sjukpenning och ett erkännande från myndigheterna! Mycket Tacksamma om ni vill engagera er i detta ämne! I bilagan till denna skrivelse bifogar vi 30 stycken av medlemmarnas egna berättelser för att belysa ämnet och ge en nyanserad bild av hur verkligheten faktiskt ser ut för de drabbade. Många är för dåliga för att ens orka skriva ihop sin historia.

Det är hoppet om en förbättring och rätt hjälp som gör att vi faktiskt orkar kämpa
på samt att vi inte har något val!!

Vänliga och hoppfulla hälsningar från oss

Medlemmarna i ”Livet efter sprutan”

Bestående av över åttio drabbade personer spridda över hela landet

2 kommentarer:

 1. Hej mitt namn är Linda och bor i Skövde.
  Är just nu på utredning och läkarna tror att jag har kataplexi och en kronisk sömnstörning och allt detta kan vara från pandermix sprutan jag tog 2009.

  Har ni lyckats hamna på uppdrag granskning, mitt försäkrings bolag tycker inte att narkolepsi är ett handikapp och det är därför de inte vill betala ut den klump summan jag har rätt till att få.
  Pga sprutan sitter jag i rullstol för min säkerhets skull har slagit mig rejält några gånger under åren.
  Jag kommer aldrig bli frisk fast genom rätt medicinering kan de lindra symtomen.

  Jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till mitt vanliga liv igen. Vem skall stå till svars och vem kan driva igenom rätten att få ut alla pengar från sina försäkringsbolag.

  Det vore drömmen om man hamnade på uppdrag granskning så det kan ge sig på ens privata försäkringar och fråge sätta dem hur vi skall kunna få ett värdigt liv.
  Vi har ju inte bett om denna biverkning.
  Kolla upp era privata försäkringar och kolla om de betalar ut några pengar till er.
  Jag kommer dock inte ge mig när jag har fått diagnosen på papper då jäklar skall mitt försäkrings bolag ställas på svars.


  Tack för mig,


  Med vänlig hälsning, Linda


  SvaraRadera
 2. Idag är det 2015,alltså har flera år gått sedan ovan skrevs! Biverkningarna består,och myndigheterna har lagt locket på. Gruppen har utökats med 148 medlemmar som alla kämpar på i sin vardag!

  SvaraRadera