torsdag 15 mars 2012

Läkemedelsverket planerar ytterligare registerstudie

Registerstudie efter vaccination mot svininfluensa

Mellan oktober 2009 och mars 2010 vaccinerades över 5 miljoner personer i Sverige mot H1N1-influensa (svininfluensa) med vaccinet Pandemrix.

För att förstå eventuella samband mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska eller immunrelaterade sjukdomar genomförs nu en studie i Kalmar, Östergötlands, Stockholms, Värmlands, och Norrbottens läns landsting samt i Skånes och Västra Götalands vårdregioner.

Studien omfattar personer som har vaccinerats, som jämförs med individer som inte har vaccinerats.

Studien genomförs under 2012 av Läkemedelsverket, i samarbete med utvalda landsting och Karolinska Institutet och bygger enbart på data från olika register. Samkörning sker av uppgifter om vaccinationer i regionala register, om vårdtillfällen i sjukvårdsregister vid Socialstyrelsen samt om socioekonomisk bakgrund i register vid SCB.

Uppgifterna behandlas så att information om enskilda personer skyddas. Ansvariga forskare har inte tillgång till uppgifter som kan knytas till en enskild person.

Den som så önskar kan begära att inte ingå i studien. Alla individer – både vaccinerade och ovaccinerade – kan begära att få ta del av de egna uppgifterna som finns i registren. Begäran om att inte delta bör vara skriftlig och innehålla personnummer, namn och adress. Den måste skickas senast den 2 april 2012 per brev till:

Läkemedelsverket
Registrator
Box 26
751 03 Uppsala

Ange diarienummer 589:2012/503475 i skrivelsen. Begäran om att få ta del av de egna registeruppgifterna görs på motsvarande sätt.

Studien har granskats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (dnr 2011/427) - se länk till nämndens beslut.

Information om registerstudien publiceras i dagspress i de berörda regionerna 15-19 mars 2012.

Senast ändrad/granskad: 2012-03-12http://www.lakemedelsverket.se/registerstudie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar